วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

อนาคตของนักคอมพิวเตอร์ 1

0 ความคิดเห็น
1. ใครที่ถูกเรียกว่า นักคอมพิวเตอร์ ได้บ้าง


ในสาขาวิชาอื่น ๆ หลายสาขา เช่น หมอ หรือวิศวกร จะต้องมีใบอนุญาติ จึงจะสามารถประกอบอาชีพด้านนั้น ๆ ได้ แต่ในด้านคอมพิวเตอร์นั้น ไม่มีการรับรองจากสมาคมใด อย่างเป็นทางการ จากองค์กรภายนอก หากนักคอมพิวเตอร์ทำผิดจริยธรรมด้านคอมพิวเตอร์ จะไม่มีใครมายึดใบอนุญาติการเป็น นักคอมพิวเตอร์คืน แน่นอน .. ซึ่งหมายความว่า ใครก็เป็นนักคอมพิวเตอร์ได้

เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะความรู้ในด้านของคอมพิวเตอร์นั้น หลายหลายมาก และไม่มีความชัดเจน ประกอบกับลักษณะงาน มักไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม เช่น หมอ หากรักษาผิด อาจทำให้คนไข้ถึงตายได้ และวิศวกร หากสร้างอาคารไม่ถูกหลักการ อาจทำให้อาคารล้ม ผู้คนเสียชีวิตกันมากมายได้ เช่นกัน นอกจากนี้ การเรียนรู้ด้านของคอมพิวเตอร์ ยังไม่จำเป็นต้องเรียนรู้จากในห้องเรียน มีหลาย ๆ คนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนักคอมพิวเตอร์ โดยไม่จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ เคยมีอาจารย์ท่านหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่า รู้จักชายคนหนึ่ง จบการตลาด แล้วเข้าอบรมหลักสูตร VB ที่ธรรมศาสตร์เคยจัดขึ้น 3 เดือน จากนั้น ถูกจ้างไปเป็น webmaster ขององค์กรแห่งหนึ่ง ต่อมาก็ได้รับการทาบทามให้เป็นที่ปรึกษา ของบริษัทแห่งหนึ่ง รายได้ของเขาไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อเดือน ทั้งที่ไม่ได้จบด้านคอมพิวเตอร์เลย .. ซึ่งหมายความว่า นักคอมพิวเตอร์ที่ประสบความสำเร็จ อาจไม่จำเป็นต้อง สำเร็จการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง แต่ขอให้มีใจรักและใฝ่ศึกษา เป็นสำคัญ

Larry Page และ Sergey Brin นักศึกษาปริญญาโท ไม่ต้องจบ Doctor แต่สามารถพัฒนา google.com จนประสบความสำเร็จระดับโลก หรือ Bill Gate ที่ใครต่อใคร รู้จัก และร่ำรวยจากการเขียน Microsoft Windows มานั้น ก็ไม่ได้สำเร็จการศึกษา ด้านคอมพิวเตอร์ โดยตรง (เพราะออกกลางคันซะก่อน) แต่ที่เขาประสบความสำเร็จได้ เพราะมีใจรัก ไม่ต้องคอยให้ใครมาสั่งสอน ว่าต้องตั้งใจเรียน หมั่นศึกษาหาความรู้ เขาใช้เวลาเป็นวัน ศึกษาด้วยตัวเอง จากความพยายามนั้น เขาก็ประสบความสำเร็จ จากการศึกษาสิ่งต่าง ๆ ในโลกคอมพิวเตอร์ และ นำมาประยุกต์ใช้ได้ อย่างยอดเยี่ยม

หลายท่านอาจจำได้ว่า นพ.ชุษณะ มะกรสาร แห่งโรงพยาบาลราชวิถี ได้พัฒนา โปรแกรมเวิร์ดราชวิถี ที่คนไทยเคยใช้กันทั้งประเทศ และมีคู่แข่งเพียง เวิร์ดจุฬา มีอาชีพหลักคือ เป็นหมอ แต่ท่านได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จนสามารถเขียนโปรแกรม ที่มีคนใช้กันทั้งประเทศได้ .. นี่คือตัวอย่างของคนที่ต้องได้รับการยกย่อง ว่าสุดยอด

สรุปว่า นักคอมพิวเตอร์ นั้นใคร ๆ ก็เป็นได้ แต่ถ้าจะเป็นให้ดี จะต้องใช้เวลาศึกษา หาความรู้ ใจรัก และทุ่มเทอย่างมาก กว่าจะรู้เรื่องใด เรื่องหนึ่งพอจะใช้งานได้ และในโลกนี้มี Software มากมาย ที่น่าศึกษา น่าเรียนรู้ นำมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อ ตนเอง และคนรอบข้าง ท่านจำเป็นอย่างมาก ที่ต้องแข่งขันกับตัวเอง แข่งขันกับความใฝ่รู้ของตน เพื่อเรียนรู้สิ่งดี ๆ มากมาย ที่กำลังรอท่านอยู่ โปรแกรมที่ควรใช้เป็น

+ ภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ

+ พัฒนาเว็บไซต์เชื่อม DB

+ สื่อมัลติมีเดีย

+ ระบบปฏิบัติการ

+ ระบบเครือข่าย

+ ระบบความปลอดภัย

+ e-Commerce

+ e-LearningInfo. Sys. Career Titles

1. Programmer

2. Systems Analyst

3. Information Officer

4. Security Officer

5. Network Administrator

6. Database Administrator

7. Help Desk Support

8. Technician

9.Trainer & Teacher

10.Web Designer&Developer

อ้างอิงจาก unh.edu1.1 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

1. นักเรียนประถม เช่น โรงเรียนอนุบาลลำปางสอนนักเรียนพัฒนาโฮมเพจ ส่งนักเรียนไปแข่งควบคุมหุ่นยนต์ สร้างอีบุ๊คด้วย Flip Publisher

2. นักเรียนมัธยม มีวิชาที่ทาง สสวท บรรจุเข้าไปในหลักสูตร เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, ตารางทำงานและการประยุกต์เบื้องต้น, ตารางทำงานและการประยุกต์ขั้นสูง, การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น, การจัดการฐานข้อมูลขั้นสูง, หลักการเขียนโปรแกรม, การเขียนโปรแกรมภาษา และพัฒนาโฮมเพจ

3. อาชีวศึกษา ก็มีทั้ง ปวช. ปวท. ปวส.

4. ปริญญาตรี หรือสูงกว่า เปิดสอนอย่างหลากหลาย

4.1 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)

4.2 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

4.3 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

4.4 หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)

4.5 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

4.6 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)

4.7 หลักสูตรระบบสารสนเทศ (Information System)

1.2 อาชีพนักคอมพิวเตอร์อาจแยกได้เป็นกลุ่ม 6 กลุ่ม

เรียบเรียงจาก หนทางสู่อาชีพนักคอมพิวเตอร์ หน้า 22 โดย อ.ครรชิต มาลัยวงศ์

1. กลุ่มปฏิบัติการ (Operation Group)

2. กลุ่มพัฒนาระบบ และโปรแกรม (Developer Group)

3. กลุ่มบริหารงานคอมพิวเตอร์ (Administration Group)

4. กลุ่มช่างคอมพิวเตอร์ (Technical Group)

5. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจคอมพิวเตอร์ (Business Group)

6. กลุ่มผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ (Teacher Group)

1.3 องค์กรหาบุคลากรคอมพิวเตอร์ได้จากที่ไหน

เรียบเรียงจาก คอมพิวเตอร์หนึ่งนาที หน้า 33 โดย อ.ครรชิต มาลัยวงศ์

วิธีแรก : มองหาบุคลากรจากภายในหน่วยงาน บางคนอาจอยากเปลี่ยนงาน เพราะท้ายทายกว่า

วิธีที่สอง : จ้างผู้ที่ศึกษาคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษา

1. สาขาประมวลผลข้อมูล และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Data processing และ Business Computer)

2. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

3. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

4. สาขาระบบสารสนเทศ (Information Systems)

5. สาขาครูคอมพิวเตอร์ (Computer Education)

6. สาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

7. ผู้ที่ผ่านการอบรมระยะสั้น (Trainning course)

เทคนิคการเพิ่มความเร็วให้คอมพิวเตอร์

0 ความคิดเห็น
การเข้าระบบไปแก้ไข Registry


***ควรทำการสำรองระบบ Registryก่อน***

*** สำรองระบบ Registry โดย ***

1. Start > Run > regedit จะมีหน้าต่าง Registry Editor

2. เข้าเมนู Files > เลือกที่ Export เพื่อสำรองข้อมูล

3. ตั้งชื่อไฟล์ ( ควรตั้งว่า Registry ตามด้วยวันที่ เช่น Registry201249 ส่วนนามสกุลจะเป็น .reg )

4. หลังจากนั้นควรจะแก้ไขอย่างระวังที่สุด และต้องรู้ด้วยว่าเรากำลังแก้ไขอะไรอยู่

5. ถ้าแก้ไขผิด หรือ ระบบทำงานผิดพลาด ให้ไป Click เรียกไฟล์ Register 201249.reg ที่เราสำรองไว้ หลังจากที่ Click

แล้ว ระบบจะกลับมาเป็นเหมือนก่อนที่เราจะทำการแก้ไข#######################################Tip #1 : การกำจัดไฟล์ .tmp ทุกครั้งที่เปิด Windows

Run > sysedit > System Configuration editor ขึ้นมา

ให้ไปที่ file Autoexec.bat แล้วพิมพ์ว่า del C:\Windows\Temp\*.tmp>nul

คราวนี้ปัญหา file ขยะพวก .tmp ก็ถูกกำจัดไปเรียบร้อยทุกครั้งเมื่อเปิดเครื่องใหม่ครับTip #2 : ปรับ Effect ของ Winxp

คลิกขวา My Com > Propoties ไปแถบ Advance หัวข้อ Performance กด Settings ซึ่งปรับได้ 4แบบ

*Let Windows choose what's best for my computer ก้อคือหั้ย WIndowsปรับค่าที่เหมาะสมเอง

*Adjust for best appearance คือปรับแบบหั้ยสวยสุด แต่ทำงานจาช้าลง

*Adjust for best performance คือปรับแบบหั้ยทำงานไวสุด แต่จาไม่สวย

*Custom คือ ปรับค่าเอาเองTip #3 : เรียงไฟล์บู๊ตระบบ จาทำหั้ยบู๊ตเครื่องได้เร็วขึ้นหน่อย

ไปที่ start > run พิม cmd กด ok

จาเข้าสู่ DOS พิม defrag c: -b แร้ว enterTip #4 : internet fasted in winxp

ไปที่ start > run พิม gpedit.msc กด ok

จาแสดงหน้าต่าง Group Policy

ที่ computer config.. เลือก Administrative Templates > network

เลือกที่ QoS Packet Scheduler > Limit reservable bandwith > Enable

ในกรอบ Bandwith limit(%) ปรับเปง 0 แร้วกด okTip #5 : Internet Explorer Faster

Run > regedit > HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\

CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace

คลิกขวาที่ D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF แร้ว deleteInternet Explorer > tool internet options แถบ advance ในหัวข้อ security

หั้ยเลือกติ๊กถูกที่ empty temporary internet files folder when browser is closeRun พิมว่า ipconfig /flushdns แร้ว okTip #6 : บู๊ตเร็วขึ้น 30 วินาที ตัดปัญหาชอบรีสตาร์ทเอง

MyCom > Properties > Advaced > Startup and Recovery > Settings

คลิกเครื่องหมายถูกบนสุด และล่างสุดออก หรือ เอาออกให้หมด ก็ได้Tip #7 : ปิดหน้าต่าง Error reporting

MyCom > Properties > Advaced > ดู ตรงขวาล่างเลือก Error Reporting

Disable error reporting คลิก O.K.Tip #8 : ปิดการทำงานของ Autoupdate และโปรแกรมที่ชอบทำงานเอง

Run > msconfig > ที่หน้าต่าง System configuration Utility เลือก Services แล้วคลิกเครื่องหมายถูกออก

X ! Automatic Updates

X ! WMI Pertormance Adapter

X ! Wireless Zero ConfigurationTip #9 : เร่งสปีด Shutdown เร็วขึ้น หลายเท่า

Run > regedit > HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet > Control

WaitToKillServiceTimeout เลือก Modify ที่หน้าต่าง Edit String เปลี่ยนค่าเป็น 5000 หรือ 4000 คลิก O.K.Tip #10 : ลดเวลาการประมวลผลโปรแกรมต่างๆ และ เร่ง Shutdown + Run Window Fasted

Run > regedit > HKEY CURRENT USER\Control Panel \Desktop

คลิกขวา HungAppTimeout เลือก Modify ได้หน้าต่าง Edit String เปลี่ยนค่าเป็น 1000 คลิก O.K.

คลิกขวา MenuShowDelay เลือก Modify จะปรากฏหน้าต่าง Edit String เปลี่ยนค่าเป็น 0จากนั้นดูที่ WaitToKillAppTimeout จาเหงค่า default เท่ากับ 20000 แก้เปง 4000Run พิม cmd > Dos Mode พิมว่า bootcfg /timeout 5 แล้ว EnterTip #11 : เพิ่มความเร็วในการเปิดหน้าต่าง โดยการลบค่าการเข้าไปเช็คไฟล์ต่างๆที่สะสมอยู่

Run > regedit > HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip \Parameters

คลิกขวาตรงพื้นที่ว่างด้านขวา เลือกคำสั่ง New DWORD Value ตั้งซื่อว่า MTU

ดับเบิลคล๊ก MTU Edit DWORD Value คลิกเลือก Base Decimal ที่ช่อง Value data ใส่ค่า 576 ลงไป แล้วคลิก o.k.Tip #12 : ปรับค่าใน System Restore

My com > Propoties ไปแถบ System Restore และ เลื่อนให้แต่ละ Drive ประมาณ 4% ก้อพอ

หรือปิด System Restore ไปเยยโดยกดไปที่ Turn off System Restore on all drivesTip #13 : เพิ่มการรับส่งข้อมูล MTU และ Auto Search ทำให้ รับส่ง ข้อมูล Internet ดีขึ้น

Run > regedit > HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip \Parameters

หาคำว่า EnablePMTUDiscovery พิมค่าเปง 1 แร้วกด ok ถ้าไม่มีให้ตั้งชื่อใหม่โดย

คลิกขวา เลือก new DWORD Value ตั้งชื่อว่า EnablePMTUDiscovery พิมค่าเปง 1 แร้วกด okRun > regedit > HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip \Parameters\interfaces\

คลิก + หน้าinterfaces จามีหลายโฟลเดอร์ หั้ยคลิกขวาที่โฟลเดอร์แรก new DWORD Value ชื่อว่า MTU

แร้วใส่ ค่า

576 ถ้าเปง dial-up Connection

1492 ถ้าเปง PPP Broadband Connecting

1500 ถ้าเปง Ethernet , DSL แระ Cable Broadband ConnectionTip #14 : ถ้า Ram มากกว่า 512 สามาดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบด้วยการ

ปิดการย้ายข้อมูลไปยัง HDD ของ windows โดย

Run > regedit > HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl\Control\Session Manager

Memory Management ด้านขวาดับเบิ้ลคลิก DisablePagingExcutive

แก้ค่า value data จาก 0 หั้ยเปง 1 แร้วคลิก ok แล้ว restartTip #15 : เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการยกเลิกการเกบ DLL ของ win XPRun > regedit > HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Explorer > AlwaysUnloadDLL ปรับ เป็น 1 ถ้าไม่มีโฟเดอร์ให้ edit new key ตั้งชื่อเปง AlwaysUnloadDLL

จากนั้นในกรอบด้านขวา ดับเบิ้ลคลิก default แร้วปรับ value data เปง 1Tip #16 : เพิ่มความเร็วด้วยการจัดคิวหั้ยกับ IRQ

Run > regedit > HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl

คลิกขวา PriorityControl เลือก new DWORD Value

มันจามีหั้ยตั้งชื่อว่า IRQ8Priority แร้วดับเบิ้ลคลิกกแก้ค่า value data เปง 1 แร้วกด ok แล้ว restartTip #17 : วิธีลบ Shared Documents ออกจาก My Computer

Run > regedit > HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\

MyComputer\NameSpace\DelegateFolders

จากนั้นให้มองหาคีย์ {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} แล้ว delete แล้ว Restart

*** จะลบทั้ง Share Documents และ Admin Documents ด้วย ***Tip #18 : จูนหน่วยความจำสำหรับง่านต่างๆ

ความเร็ว แคช สามาดทำงานได้เร็วกว่า HDD หลายเท่า จึงทำให้ ประมูลผลโดยใช้ แคช แทน

Run > regedit > HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\session Manager\

Memory Management ดับเบิ้ลคลิกที่ LargeSystemCache แก้ value data เปง 1 แร้วกด ok

Memory Management ดับเบิ้ลคลิกที่ DisablePagingExecutive แก้เปง 1 แร้ว okTip #19 : เพิ่มความเร็วโดยการใช้งาน UDMA66

UDMA66 เปงโทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่ใน HDD ความเร็วที่ได้จะมีมากกว่าการใช้งานในโหมดอื่นๆ

Run > regedit >HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\

{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000 ให้ใส่ค่า EnableUDMA66 เป็น 1

ถ้าไม่มี คลิกขวาที่ 0000 เลือก new DWORD Value พิมชื่อว่า EnableUDMA66 แก้เปง 1 แร้ว okTip #20 : ดึงขุมพลังการปะมวลผลสูงสุด

ทิปนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ปะสิดทิภาพของโพสเซสเซอร์แบบเต็มเปื่ยม

Run > พิมคำว่า Rundll32.exe advapi32.dll, ProcessIdleTasks แรว okTip #21 : ทิปนี้สำหรับเครื่องที่แรมเยอะๆ 512 ขึ้นไปถึงจะเหงผลชัด เร่งความเร็วด้วยการปรับค่า prefetcher

Run > regedit >HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\

Memory Management\PrefetchParamenters ดับเบิ้ลคลิก EnablePrefetcher

ปกติมีค่าเปง 3 สามาดปรับแต่งได้ระหว่าง 1 - 6.5 แนะนำ ปรับเปง 6 แร้ว okCredit : OverClockZone , Rointhai , Mod2Play,prosperman
Credits